Flora och fauna vid Lögdö bruk

Sedan 2004 är Lögdö ett kommunalt kulturreservat, som sköts av Timrå kommun. I reservatet ingår en herrgård med kapell, ladugård och ett magasin, samt masugnen och rostugnspipan.

Lögdö bruk kan sägas vara en gammal industrimiljö. Men området har få likheter med dagens industrier. Det beror delvis på att det var länge sedan järnbruksverksamheten bedrevs här, men också på att man inte kunde exploatera marken på det sätt som det var tänkt. Det gick inte att använda malmen på ägorna för järnframställning, eftersom den höll för dålig kvalitet. Istället hämtades malm från bland annat Stockholms skärgård, och järnbruksarbetarna använde träden i skogarna kring bruket för att framställa träkol till masugnen. Det innebar dock inte att man avverkade all skog kring bruket.

Ovanliga arter

I skogarna kring bruket står tallar som är 300-400 år gamla, alltså från tiden då bruket producerade järn. Så gamla tallar går inte att finna i den svenska produktionsskogen. Denna typ av trä uppskattas av den sällsynta skalbaggen reliktbock (Nothorhina muricata) som blir alltmer sällsynt i takt med att dess biotop försvinner. I Lögdö finns det dock spår efter skalbaggen på de gamla tallarna. En annan sällsynt organism som finns på tallarna i området är talltickan (Porodaedalea pini).

Det finns dock inte bara barrträd i skogarna kring Lögdö bruk. Vid resterna av den gamla masugnen växer hägg, gråal och andra lövträd. Här lever flera lövskogsfåglar, som nötväcka och mindre hackspett. På marken växer svampar som veckbrosking (Marasmius siccus) och grantaggsvamp (Bankera violascens). Området skyddas enligt Natura 2000-bestämmelserna, ett regelverk för europeiska naturområden som ses som särskilt skyddsvärda.

Det är inte bara på land som Lögdö bjuder på intressanta naturupplevelser. Öster om bruket har avsnörda fåror av ån bildat vattendrag i vilka växter som missne ((Calla palustris) och sötgräs (Cinna latifolia). Vid det största vattendraget i området, Ljustorpsån, finns sandbankar med flera sällsynta insekter, som strandkortvinge (Bledius littoralis) och månstrandlöpare (Bembidion lunatum). Den senare lever troligen bara vid Lögdö och i Mjällådalen.

Scroll to top